OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się po raz kolejny w mediach nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi spółki NetLine Group Sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym oświadczamy, iż nieprawdą jest, że to Spółka odpowiada za problemy informatyzacji polskich urzędów oraz występującą w nich korupcję.
 
Niniejszym informujemy:
 1. Wszystkie projekty realizowane przez Spółkę na rzecz urzędów państwowych zostały wykonane z najwyższą starannością. Efekty tych prac zostały przekazane zamawiającym je instytucjom w obowiązujących w umowach terminach. W chwili przekazania wszystkie były w pełni sprawne i zgodne z wymaganiami zamawiającego.
 2. Wszystkie kontrakty publiczne zrealizowane przez Spółkę zostały pozyskane w jawnych przetargach publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. W większości tych przetargów jedynym kryterium wyboru była najniższa cena.
 3. Spółka nigdy nie zawyżała cen realizowanych kontraktów i wszelkie twierdzenia przeciwne są twierdzeniami bezpodstawnymi i bezzasadnie szkalującymi Spółkę.
 4. Nieprawdą jest jakoby to Spółka odpowiadała za nieuruchomienie systemów informatycznych o wartości 1,5 mld zł. Spółka zrealizowała na rynku publicznym (dla instytucji państwowych) od początku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej kontrakty o łącznej wartości ok. 100 mln zł brutto. Jak wspomniano powyżej wszystkie zostały zrealizowane do końca i przekazane zamawiającym do użytkowania.
  Nie są nam również znane jakiekolwiek straty materialne spowodowane w mieniu Skarbu Państwa, będące wynikiem działalności Spółki. Wszelkie próby przypisywania Spółce jakichkolwiek kwot, tytułem tych strat, są niczym nieuzasadnione, wyłącznie szkalują Spółkę, i stanowią plotkę medialną, nie popartą żadnymi faktami czy dowodami.
 5. Spółka zrealizowała kontrakt na " Wykonanie i dostarczenie specjalistycznej aplikacji informatycznej zapewniającej elektroniczną obsługę dokumentacji procesowej w ramach usługi e-POSTERUNEK udostępnianej na platformie ePUAP".
  Wartość zamówienia: 245 000,- zł netto.
  Protokół odbioru końcowego wraz z testami aplikacji został podpisany dnia 30.04.2010r.
  Tego dnia spółka przekazała zamawiającemu kody źródłowe aplikacji.
  Zgodnie z umową, spółka przeniosła na Zamawiającego (CPI MSWiA) autorskie prawa majątkowe do produktu.
  Przetarg na rozwój aplikacji e-PPOSTERUNEK, gdzie wartość udzielonego zamówienia wyniosła niemal 2 000 000 zł, wygrała inna firma.
 6. Spółka nie realizowała następujących projektów: CEPiK, pl.ID, WCPR, e-Recepta, ZMOKU, Internetowe Konto Pacjenta.
 7. Jak już wielokrotnie informowano, Spółka i osoby ją reprezentujące współpracują z odpowiednimi organami administracji publicznej, celem wyjaśnienia wszelkich niejasności, związanych z tzw. aferą korupcyjną.
 8. Uporczywość w publikacji nieprawdziwych informacji na temat Spółki przez niektórych dziennikarzy (pomimo wysyłanych przez Spółkę sprostowań i podejmowania prób przekazania im prawdziwego stanu faktycznego), świadczy w ocenie Spółki nie tylko o jakości ich warsztatu dziennikarskiego, ale również o celowym działaniu na szkodę Spółki. W  związku z tym Spółka po raz kolejny zmuszona zostaje do rozważenia możliwości wystąpienia przeciwko tym osobom na drogę sądową.
  Procesy za poprzednie pomówienia trwają. Liczymy na ich szybkie rozstrzygnięcie.
 9. Trwająca od 2011 r. nagonka medialna na Spółkę spowodowała, że przyjęty został przez nas do wiadomości fakt, iż Spółka pełni rolę kozła ofiarnego rozpętanej afery, mimo tego w  imieniu Spółki prosimy o rozwagę w ferowaniu przedwczesnych i bezpodstawnych wyroków. Nieuzasadnione oskarżenia niszczą niepotrzebnie życie wielu niewinnym osobom.
Gdyby "Tarcza antykorupcyjna" spełniała swoje zadanie, do wymuszeń i tzw. infoafery nigdy by nie doszło.

Z poważaniem,

Zarząd NetLine Group Sp. z o.o.
© 2011 NetLine Group Sp. z o.o.